Forum fortyfikacje Strona Główna
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
POZWOLENIE NA BROń
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum fortyfikacje Strona Główna -> MILITARIA

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
senior
AdministratorDołączył: 18 Paź 2005
Posty: 160
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3


PostWysłany: Sob 18:30, 29 Wrz 2007    Temat postu: POZWOLENIE NA BROń

Pozwolenie na broń

Broń palna

Zasady wydawania pozwoleń na określony rodzaj broni, cofanie pozwoleń na broń oraz wydawania decyzji odmawiających pozwolenia zostały ujęte w Ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. z 31 marca 2004 r. Nr 52 poz. 525).

W rozumieniu ustawy bronią jest:
- broń palna, w tym bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
- broń pneumatyczna;
- miotacze gazu obezwładniającego;
- narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

* broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni
* kastetów i nunczako
* pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierającego wkładki z takiego materiału
* pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitującego kij bejsbolowy
* broń cięciwową w postaci kusz
* przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Bronią palną (w rozumieniu Ustawy o broni i amunicji) jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość, z zastrzeżeniem broni palnej sygnałowej – urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego. W rozumieniu Ustawy o broni i amunicji

Broń palna alarmowa jest to urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.

Broń pneumatyczna jest to niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ja zastępującego i przez to do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ja zastępujący przekracza 17 J.

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendanta Wojewódzkiego Policji

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i przedmioty wymienione wyżej można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby zainteresowanej lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji.
Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji.

Zgodnie z dyspozycja art. 11 Ustawy o broni i amunicji, pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

v posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub repliki tej broni

v gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów

v dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie, o ile związane jest to bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej

v dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych (od 01.01.2004 r.)

v używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu

v posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6mm

v posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego

v posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10mA

v używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji

v posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych

v posiadania broni pneumatycznej

Pozwolenie na bron może być wydane w szczególności, w następujących celach:

Ø ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia

Ø łowieckich

Ø sportowych

Ø kolekcjonerskich

Ø pamiątkowych

Ø szkoleniowych.


Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom (art. 15 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji):

ü nie mającym ukończonych 21 lat; (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich);

ü z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

ü wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

ü uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

ü nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium RP;

ü co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.


WNIOSEK O POZWOLENIE NA BROŃ


Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, o której mowa w Ustawie, jest zobowiązana złożyć wniosek do właściwego komendanta policji. Wniosek ten powinien zawierać:

* imię i nazwisko wnioskodawcy

* imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki

* adres stałego zamieszkania (zameldowania)

* nr dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania

* nr PESEL.

Do podania (wniosku) powinien być dołączony życiorys, dwa zdjęcia, zaświadczenie z miejsca pracy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wpis do ewidencji o prowadzeniu takiej działalności. W życiorysie należy przedstawić przede wszystkim takie informacje jak: wykształcenie, wykonywany zawód, pełnione funkcje społeczne lub państwowe, dane o służbie wojskowej. Informacje o stanie majątkowym mogą być zawarte w przypadku uznania przez stronę, że stanowią one znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty, które w ocenie wnioskodawcy - potwierdzają zasadność jego wystąpienia o pozwolenie. Szczególną wartość dowodową mogą mieć udokumentowane informacje o zdarzeniach potwierdzających istnienie faktycznego zagrożenia życia lub zdrowia. Nadto do wniosku obowiązkowo strona winna załączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią określonego rodzaju. Szczegółowe przepisy dotyczące zakresu, warunków oraz trybu prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych, a także stawek odpłatności za badania zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń / Dz.U. nr 79 poz. 898 z późniejszymi zmianami/. W tym miejscu należy zaznaczyć, że skutkiem nie dopełnienia obowiązku przedłożenia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego jest wydanie decyzji odmawiającej pozwolenia na posiadanie broni.

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 / dwóch / miesięcy od daty jego wydania. Powyższe stanowi, że osoba, która uzyskała orzeczenie pozytywne, powinna w ciągu 2 miesięcy od daty jego wydania przedłożyć orzeczenie właściwemu organowi Policji wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Przekroczenie terminu spowoduje, że orzeczenie - dla organu Policji- traci moc wiążącą i nie będzie stanowiło podstawy do pozytywnego rozstrzygnięcia.

Osoby występujące o uzyskanie pozwolenia na broń w celach łowieckich winny dołączyć także zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku łowieckiego oraz dokument potwierdzający zdanie egzaminu przed komisja powołana przez PZŁ, w skład, której wchodzi także przedstawiciel Policji.

W przypadku występowania o pozwolenia na broń w celach sportowych należy załączyć dokument potwierdzający przynależność do klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego, realizującego strzelectwo sportowe, częstotliwość udziału w zawodach organizowanych przez klub, osiągane wyniki oraz zajmowane lokaty.

Osoba winna przedłożyć także licencję i patent strzelecki wydane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, jednakże dokument ten nie ma decydującego znaczenia dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na broń obowiązana jest - zgodnie z dyspozycja art. 16 Ustawy o broni i amunicji - do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Od egzaminu zwolnieni są m.in. członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencje na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. Osoba przystępująca do egzaminu obowiązana jest do uiszczenia stosownej opłaty na konto wskazane przez organ wydający pozwolenie na broń. Zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy o broni i amunicji, osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Termin przedłożenia orzeczeń, dla osób, które uzyskały pozwolenia na broń, o których mowa wyżej przed dniem wejścia w życie Ustawy o broni i amunicji mija z dniem 21 marca 2005 r.

REJESTRACJA BRONI

Osoba, która zakupiła broń zobowiązana jest zarejestrować ją w ciągu 5 dni.

Rejestracji dokonuje właściwy organ Policji na podstawie dowodu nabycia broni i fakt ten potwierdza w legitymacji posiadacza broni. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem wydanego wcześniej pozwolenia.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)

 
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
|| Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group || Designed by Port-All.Com ||
Regulamin